Artykuły archiwalne

Doustna terapia winorelbiną i kapecytabiną u chorych z rozsianą postacią raka piersi wcześniej leczonych antracyklinami – wyniki badania II fazy

Doustna terapia winorelbiną i kapecytabiną u chorych z rozsianą postacią raka piersi wcześniej leczonych antracyklinami – wyniki badania II fazy

Celem optymalnej chemioterapii w przypadku MBC jest wydłużenie czasu przeżycia oraz poprawa jakości życia przy jednoczasowej minimalnej toksyczności leczenia. Strategia terapeutyczna może obejmować leczenie sekwencyjne pojedynczymi cytostatykami lub stosowanie kombinacji chemioterapeutyków. Dlatego tolerancja i akceptacja zaproponowanego leczenia ma ogromny wpływ na przestrzeganie zaleceń przez chorego.

Terapia miejscowo zaawansowanych nowotworów głowy i szyi: wyniki badania PARADIGM

Terapia miejscowo zaawansowanych nowotworów głowy i szyi: wyniki badania PARADIGM

Badanie PARADIGM było otwartym, randomizowanym badaniem III fazy, w którym porównano dwa różne schematy terapii u chorych z miejscowo zaawansowanym, dotychczas nieleczonym nowotworem głowy i szyi: tylko jednoczasowa chemioradioterapia vs chemioterapia indukcyjna z następczą jednoczasową chemioradioterapią...

Opieka hospicyjna w Polsce

Opieka hospicyjna w Polsce

poll 931 comment 14

Czy w Państwa regionie potrzeby w zakresie opieki hospicyjnej są zabezpieczone w wystarczającym zakresie?