Onkolog do onkologa

Rokowanie u kobiet z rakiem piersi i mutacją PALB2

Rokowanie u kobiet z rakiem piersi i mutacją PALB2

Mutacja w genie PALB2 predysponuje do rozwoju raka piersi. W Finlandii, Kanadzie oraz Polsce mutacje w genie PALB2 stanowią przyczynę 0,5% - 1% wszystkich postaci raka piersi. Niestety, dostępnych jest mało danych dotyczących klinicznej charakterystyki raka piersi rozwijającego się u tych chorych.

Klasyczna versus laparoskopowa resekcja guzów GIST

Klasyczna versus laparoskopowa resekcja guzów GIST

Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego są najczęstszymi mięsakami przewodu pokarmowego. Początkowo uważano, że wywodzą się z komórek mięśni gładkich, natomiast obecnie wiadomo że powstają z komórek śródmiąższowych Cajala, które są komórkami rozrusznikowymi ściany jelita.

Choroby układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z rakiem płuca

Choroby układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z rakiem płuca

Rak płuca najczęściej stwierdza się u osób w starszym wieku, a około 70% nowych rozpoznań stawiana jest u osób powyżej 65. roku życia. Dlatego też nie zaskakuje fakt, że u ponad 70% chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca stwierdza się co najmniej jedną chorobę współistniejącą.

Częstość występowania chorób nowotworowych związanych z wysokim BMI

Częstość występowania chorób nowotworowych związanych z wysokim BMI

Podwyższona wartość wskaźnika masy ciała jest znanym czynnikiem ryzyka występowania wielu chorób przewlekłych oraz zwiększonej śmiertelności. Chociaż liczbowe wartości znacznie się różnią, to częstość występowania nadwagi i otyłości wzrasta na całym świecie...

Tamoksyfen w prewencji raka piersi: długoterminowe wyniki badania IBIS-I

Tamoksyfen w prewencji raka piersi: długoterminowe wyniki badania IBIS-I

Rak piersi jest najczęstszym typem nowotworu u kobiet, a jego szacowana częstość występowania na świecie wynosi 1,6 miliona nowych przypadków na rok. Tamoksyfen jest skuteczną formą terapii u kobiet z rakiem piersi wykazującym ekspresję receptorów dla estrogenów...

Wyniki wspomaganego rozrodu u mężczyzn z wywiadem choroby nowotworowej

Wyniki wspomaganego rozrodu u mężczyzn z wywiadem choroby nowotworowej

Celem poniższego badania było porównanie wyników wspomaganego rozrodu u par, w których mężczyzna jest po wyleczeniu choroby nowotworowej, jak i nie. Na potrzeby pracy dokonano retrospektywnej analizy baz danych obejmujących okres od sierpnia 2008 do sierpnia 2012 roku i uwzględniających zabiegi wspomaganego rozrodu...

Problem samobójstw u pacjentów z chorobą nowotworową

Problem samobójstw u pacjentów z chorobą nowotworową

Postawienie rozpoznania choroby nowotworowej jest silnym czynnikiem stresującym mogącym wywołać istotne cierpienie zarówno fizyczne, jak i psychiczne, które może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem samobójstwa.

Leczenie systemowe pacjentów z NDRP w podeszłym wieku

Leczenie systemowe pacjentów z NDRP w podeszłym wieku

W wielu badaniach klinicznych z udziałem osób w podeszłym wieku z niedrobnokomórkowym rakiem płuca potwierdzono korzyści płynące ze stosowania monoterapii lub leczenia skojarzonego, biorąc pod uwagę zwiększenie przeżycia oraz poprawę jakości życia.

Opieka hospicyjna w Polsce

Opieka hospicyjna w Polsce

poll 765 comment 13

Czy w Państwa regionie potrzeby w zakresie opieki hospicyjnej są zabezpieczone w wystarczającym zakresie?