Onkolog do onkologa

Ofatumumab w nawrocie przewlekłej białaczki limfocytowej: wyniki badania PROLONG

Ofatumumab w nawrocie przewlekłej białaczki limfocytowej: wyniki badania PROLONG

Chociaż w ciągu ostatnich lat dostępnych stało się wiele opcji skutecznie indukujących remisję i poprawiających przeżycie wolne od progresji, to tylko allogeniczny przeszczep komórek macierzystych stawi potencjalną szansę na całkowite wyleczenie pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową.

Wysokodawkowa chemioradioterapia i obserwacja u pacjentów z dystalnym rakiem odbytnicy

Wysokodawkowa chemioradioterapia i obserwacja u pacjentów z dystalnym rakiem odbytnicy

Rak dystalnej części odbytnicy stanowią swego rodzaju terapeutyczne wyzwanie. Bardzo małe guzy mogą być leczone poprzez miejscową resekcję, natomiast większe poddawane są z reguły brzuszno-kroczowej amputacji odbytnicy z wytworzeniem stałej stomii lub ultra niskiego połączenia – niemniej jednak oba te rozwiązania mają poważne konsekwencje.

Oksaliplatyna w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy

Oksaliplatyna w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy

Chociaż dołączenie oksaliplatyny do fluoropirymidyn w adjuwantowej chemioterapii raka okrężnicy prowadziło do uzyskania poprawy przeżycia, to nie ma obecnie jasnych dowodów czy podobny efekt jest możliwy do uzyskania w przypadku raka odbytnicy...

Metformina a zaawansowany rak trzustki

Metformina a zaawansowany rak trzustki

Coraz większe zainteresowanie budzi hipoteza, że szeroko stosowany lek przeciwcukrzycowy, metformina, posiada również właściwości przeciwnowotworowe.

Chemioterapia i radioterapia w leczeniu raka nosogardzieli

Chemioterapia i radioterapia w leczeniu raka nosogardzieli

Nowotwór nosogardzieli istotnie różni się od innych nowotwór głowy i szyi. Cechuje się swoistą lokalizacją, związany jest z infekcją wirusem Epsteina-Bar, ma agresywny lokoregionalny przebieg, a także cechuje się wysokim ryzykiem przerzutów odległych.

Opieka hospicyjna w Polsce

Opieka hospicyjna w Polsce

poll 765 comment 13

Czy w Państwa regionie potrzeby w zakresie opieki hospicyjnej są zabezpieczone w wystarczającym zakresie?