Bibliografia

Dożylna vs doustna postać winorelbiny w połączeniu z kapecytabiną jako leczenie drugiego rzutu u chorych z zaawansowaną postacią raka piersi: retrospektywne porównanie dwóch badań II fazy.

Dożylna vs doustna postać winorelbiny w połączeniu z kapecytabiną jako leczenie drugiego rzutu u chorych z zaawansowaną postacią raka piersi: retrospektywne porównanie dwóch badań II fazy.

Rozsiany rak piersi (ang. Metastatic breat cancer, BMC) jest chemiowrażliwą postacią choroby, a schematy chemioterapii niezależnie czy oparte na antracyklinie (np. 5-fluorouracyl, adriamycyna, cyklofosfamid, FAC) czy metotreksacie (np. cyklofosfamid, metotreksat, 5-fluorouracyl, CMF) cechują się odsetkiem obiektywnej odpowiedzi (ORR) wynoszącym 40% – 75% i medianą czasu trwania odpowiedzi oraz całkowitego przeżycia wynoszącą, odpowiednio, 6 – 12 miesięcy oraz 12 – 24 miesiące...

Badanie II fazy doustnej postaci winorelbiny w monoterapii zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca u pacjentów w podeszłym wieku (≥70 r.ż.) z niskim stopniem sprawności.

Badanie II fazy doustnej postaci winorelbiny w monoterapii zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca u pacjentów w podeszłym wieku (≥70 r.ż.) z niskim stopniem sprawności.

Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) stanowi ok. 80% wszystkich przypadków nowotworów płuc. W momencie postawienia rozpoznania u większości chorych stwierdza się rozsianą postać choroby, a jedyną opcją terapeutyczną jest leczenie paliatywne. Więcej niż 50% przypadków zaawansowanej postaci NDRP rozpoznawana jest u chorych 65. roku życia, a ok. 30 – 40% - u pacjentów 70. roku życia.

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności połączenia doustnej postaci winorelbiny z kapecytabiną w terapii rozsianej postaci raka piersi

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności połączenia doustnej postaci winorelbiny z kapecytabiną w terapii rozsianej postaci raka piersi

Na świecie u kobiet rak piersi jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem i wiodącą przyczyną śmiertelności. W przypadku postaci rozsianej jakość życia chorych jest bardzo ważnym aspektem, który musi zostać uwzględniony w trakcie terapii, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Dlatego też konieczne jest poszukiwanie opcji terapeutycznych, które są bezpieczne i poprawiają jakość życia.

Typ histologiczny a przeżywalność u chorych po resekcji niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych adjuwantowej chemioterapii winorelbina/cisplatyna vs leczenie objawowe – wyniki badania ANITA

Typ histologiczny a przeżywalność u chorych po resekcji niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych adjuwantowej chemioterapii winorelbina/cisplatyna vs leczenie objawowe – wyniki badania ANITA

Typ histologiczny zyskał ostatnio na znaczeniu jako czynnik prognostyczny i rokowniczy u chorych w stadium IV niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP). Poniższa retrospektywna analiza ma na celu ocenę wpływu adjuwantowej terapii winorelbina/cisplatyna na rokowanie chorych operowanych we wczesnej postaci NDRP uwzględniając typ histologiczny

Porównanie skuteczności terapii trastuzumab+winorelbina vs trastuzumab+paklitaksel w terapii rozsianego lub miejscowo zaawansowanego raka piersi

Porównanie skuteczności terapii trastuzumab+winorelbina vs trastuzumab+paklitaksel w terapii rozsianego lub miejscowo zaawansowanego raka piersi

Rak piersi wykazujący ekspresję receptora dla ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu HER2 jest agresywną postacią nowotworu cechującą się wysoką śmiertelnością. W tej postaci nowotworu leczeniem pierwszego wyboru jest połączenie trastuzumabu czyli przeciwciała monoklonalnego anty-HER2 z taksanami. Jednakże terapia ta cechuje się dużą toksycznością. Dlatego badane są inne schematy, jak np. kombinacja trastuzumabu z paklitakselem lub docetakselem, dla których to udowodniono, że wydłużają czasu do progresji choroby oraz całkowite przeżycie. Ostatnio także w badaniu II fazy potwierdzono skuteczność terapii trastuzumabem w połączeniu z alkaloidem – winorelbiną.

Terapia metronomiczna przy użyciu winorelbiny i cisplatyny u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca

Terapia metronomiczna przy użyciu winorelbiny i cisplatyny u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca

Terapia metronomiczna to stosunkowo nowy sposób leczenia klasycznymi chemioterapeutykami, polegający na stosowaniu niskich dawek, ale często podawanych (nawet codziennie lub kilka razy w tygodniu). Powyższy schemat cechuje się nie tylko obniżoną toksycznością, ale okazuje się również czasem bardziej skuteczny od terapii konwencjonalnej. Ten większy efekt przeciwnowotworowy wiąże się przede wszystkim z działaniem antyangiogennym. Uważa się, że komórki śródbłonka traktowane w sposób ciągły mniej kumulatywną dawką mogą być bardziej wrażliwe na cytostatyki.

Czy sposób podawania winorelbiny wpływa na skuteczność terapii?

Czy sposób podawania winorelbiny wpływa na skuteczność terapii?

Winorelbina jest półsyntetyczną pochodną alkaloidu wyizolowanego z Catharantus roseus. Należy do grupy cytostatyków, które wiążąc się z mikrotubulami, hamują polimeryzację tubuliny. Powoduje to zahamowanie cyklu komórkowego w fazie G2-M i śmierć komórek interfazie lub w trakcie kolejnego podziału mitotycznego. Winorelbina stosowana jest w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca oraz zaawansowanego raka piersi. Ze względu na mniejszą toksyczność w porównaniu z innymi alkaloidami barwinka (winblastyna, winkrystyna) możliwe jest jej podawanie nie tylko w formie dożylnej, ale również w postaci doustnej.

Winorelbina doustna i cisplatyna jako indukcyjna chemioterapia i jednoczasowa chemio-radioterapia w stopniu III zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuc

Winorelbina doustna i cisplatyna jako indukcyjna chemioterapia i jednoczasowa chemio-radioterapia w stopniu III zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuc

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, otwarte, nierandomizowane badanie II fazy z winorelbiną doustną i cisplatyną w schemacie z indukcyjną chemioterapią i jednoczasową chemio-radioterapią u pacjentów w stopniu III A/B zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuca oceniało skuteczność tego połączenia wyrażoną poprzez odsetek odpowiedzi na leczenia, czas trwania odpowiedzi, czas wolny od progresji, całkowite przeżycie, i bezpieczeństwo terapii.

3 Światowe Badanie Raka Płuc (GLOB 3): końcowe wyniki randomizowanego międzynarodowego badania III fazy z naprzemiennym leczeniem formą dożylną i doustną winorelbiny z cisplatyną w porównaniu do docetaxelu z cisplatyną w pierwszej linii leczenia zaawansowanego NDRP

3 Światowe Badanie Raka Płuc (GLOB 3): końcowe wyniki randomizowanego międzynarodowego badania III fazy z naprzemiennym leczeniem formą dożylną i doustną winorelbiny z cisplatyną w porównaniu do docetaxelu z cisplatyną w pierwszej linii leczenia zaawansowanego NDRP

Celem badania było porównanie skuteczności schematów: NVB i.v/ Oral + CDDP, DCT + CDDP, w pierwszej linii leczenia zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca wyrażonej odsetkiem odpowiedzi na leczenie (ORR) oraz porównanie czasu do niepowodzenia terapii (TTF), czasu wolnego od progresji (PFS) i całkowitego przeżycia (OS).

Wyniki badania obserwacyjnego z winorelbiną doustną i trastuzumabem w zaawansowanym raku piersi

Wyniki badania obserwacyjnego z winorelbiną doustną i trastuzumabem w zaawansowanym raku piersi

Celem badania była ocena skuteczności leczenia połączeniem Navelbine® Oral plus trastuzumab u pacjentek z nadekspresją receptora HER-2 w zaawansowanym raku piersi. Skuteczność leczenia wyrażono odsetkiem odpowiedzi wg kryteriów WHO. Drugorzędowymi punktami końcowymi były: całkowite przeżycie (OS), czas do progresji (TTP) oraz profil bezpieczeństwa.

Opieka hospicyjna w Polsce

Opieka hospicyjna w Polsce

poll 911 comment 13

Czy w Państwa regionie potrzeby w zakresie opieki hospicyjnej są zabezpieczone w wystarczającym zakresie?

Mammobusy znowu w trasie

Mammobusy znowu w trasie

Po pandemicznej przerwie kobiety znów mogą skorzystać z finansowanego przez NFZ bezpłatnego badania piersi w stacjonarnych i mobilnych pracowniach mammograficznych.