Bibliografia

Ocena profilu bezpieczeństwa pertuzumabu w połączeniu z kombinacją trastuzumab/winorelbina jako leczenie pierwszego rzutu u chorych z miejscowo zaawansowaną lub rozsianą HER2+ postacią raka piersi: analiza cząstkowa

Ocena profilu bezpieczeństwa pertuzumabu w połączeniu z kombinacją trastuzumab/winorelbina jako leczenie pierwszego rzutu u chorych z miejscowo zaawansowaną lub rozsianą HER2+ postacią raka piersi: analiza cząstkowa

Kombinacja winorelbina/trastuzumab jako leczenie pierwszego rzutu u chorych z rozsianą HER2+ postacią raka piersi w porównaniu ze schematem docetaksel/trastuzumab cechowało się podobną skutecznością, ale mniejszą liczbą działań niepożądanych (badanie HERNATA).

Końcowe wyniki międzynarodowego, randomizowanego badania II fazy porównującego trzy schematy terapeutyczne jako leczenie pierwszego rzutu u chorych z rozsianą postacią raka piersi: winorelbina p.o./kapecytabina vs kapecytabina/paklitaksel vs docetaksel/gemcytabina (badanie NorCap-CA223).

Końcowe wyniki międzynarodowego, randomizowanego badania II fazy porównującego trzy schematy terapeutyczne jako leczenie pierwszego rzutu u chorych z rozsianą postacią raka piersi: winorelbina p.o./kapecytabina vs kapecytabina/paklitaksel vs docetaksel/gemcytabina (badanie NorCap-CA223).

Leczenie skojarzone jest jedną ze standardowych opcji terapeutycznych u pacjentek z rozsianym rakiem piersi, w szczególności w wypadku obecności przerzutów w narządach trzewnych lub konieczności uzyskania szybkiej kontroli objawów lub choroby.

Doustna terapia winorelbiną i kapecytabiną u chorych z rozsianą postacią raka piersi wcześniej leczonych antracyklinami – wyniki badania II fazy

Doustna terapia winorelbiną i kapecytabiną u chorych z rozsianą postacią raka piersi wcześniej leczonych antracyklinami – wyniki badania II fazy

Celem optymalnej chemioterapii w przypadku MBC jest wydłużenie czasu przeżycia oraz poprawa jakości życia przy jednoczasowej minimalnej toksyczności leczenia. Strategia terapeutyczna może obejmować leczenie sekwencyjne pojedynczymi cytostatykami lub stosowanie kombinacji chemioterapeutyków. Dlatego tolerancja i akceptacja zaproponowanego leczenia ma ogromny wpływ na przestrzeganie zaleceń przez chorego.

Dożylna vs doustna postać winorelbiny w połączeniu z kapecytabiną jako leczenie pierwszego rzutu u chorych z rozsianą postacią raka piersi HER2- (wspólna analiza dwóch prospektywnych badań II fazy)

Dożylna vs doustna postać winorelbiny w połączeniu z kapecytabiną jako leczenie pierwszego rzutu u chorych z rozsianą postacią raka piersi HER2- (wspólna analiza dwóch prospektywnych badań II fazy)

Chociaż rosnąca liczba dostępnych leków przeciwnowotworowych o udowodnionej skuteczności istotnie poprawiła przeżycie kobiet z rakiem piersi w ciągu ostatnich dwóch dekad, to nadal postać rozsiana raka pozostaje chorobą nieuleczalną. W przypadku postaci rozsianej HER2+, standardem postępowania jest terapia oparta na trastuzumabie. Natomiast u chorych z postacią HER2- nie opracowano jak dotąd złotego standardu postępowania...

Wieloośrodkowe badanie III fazy porównujące dwa dwulekowe schematy z tą samą dawką cisplatyny u chorych z zaawansowaną postacią NDRP: cisplatyna/winorelbina vs cisplatyna/gemcytabina

Wieloośrodkowe badanie III fazy porównujące dwa dwulekowe schematy z tą samą dawką cisplatyny u chorych z zaawansowaną postacią NDRP: cisplatyna/winorelbina vs cisplatyna/gemcytabina

Dwulekowe schematy zawierające pochodne platyny są standardem leczenia zaawansowanej postaci niedrobnokomórkowego raka płuca u chorych w dobrym stanie ogólnym. Do tych kombinacji można zaliczyć: cisplatynę w połączeniu z gemcytabiną, winorelbiną, paklitakselem lub docetakselem oraz połączenie karboplatyny z paklitakselem. Ponieważ cechują się one porównywalną skutecznością, to kluczowe w podejmowaniu decyzji o wyborze danego schematu mogą okazać się: profil bezpieczeństwa oraz parametry farmakoekonomiczne...

Opieka hospicyjna w Polsce

Opieka hospicyjna w Polsce

poll 911 comment 13

Czy w Państwa regionie potrzeby w zakresie opieki hospicyjnej są zabezpieczone w wystarczającym zakresie?

Mammobusy znowu w trasie

Mammobusy znowu w trasie

Po pandemicznej przerwie kobiety znów mogą skorzystać z finansowanego przez NFZ bezpłatnego badania piersi w stacjonarnych i mobilnych pracowniach mammograficznych.