Bibliografia

Winorelbina p.o. w połączeniu z cisplatyną jako chemioterapia I rzutu u pacjentów rasy białej i żółtej z NDRP: metaanaliza trzech randomizowanych badań klinicznych

Winorelbina p.o. w połączeniu z cisplatyną jako chemioterapia I rzutu u pacjentów rasy białej i żółtej z NDRP: metaanaliza trzech randomizowanych badań klinicznych

Winorelbina oraz cisplatyna stanowią kombinację leków zarejestrowaną w kilkunastu krajach w terapii pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Skuteczność powyższego schematu potwierdzono w kilkunastu randomizowanych badaniach klinicznych. Celem obecnej metaanalizy było porównanie skuteczności schematu w dwóch populacjach chorych: pacjentów rasy białej i żółtej.

Jednoczasowa wysokodawkowa 3D-RT bez elektywnego napromieniania węzłów w połączeniu z chemioterapią cisplatyna/winorelbina u pacjentów z NDRP w stadium III

Jednoczasowa wysokodawkowa 3D-RT bez elektywnego napromieniania węzłów w połączeniu z chemioterapią cisplatyna/winorelbina u pacjentów z NDRP w stadium III

Wcześniej autorzy przedstawili zdarzenia niepożądane i odsetki obiektywnej odpowiedzi tego wieloośrodkowego badania II fazy, w którym stosowano wysokodawkową chemioradioterapię. Poniżej przedstawiono końcową analizę z uwzględnieniem odsetka wznowy, przeżycia wolnego od progresji oraz całkowitego przeżycia.

Wstępna ocena skuteczności i profilu bezpieczeństwa pertuzumabu, trastuzumabu i winorelbiny jako leczenia pierwszego rzutu u chorych z HER2+ miejscowo zaawansowaną lub rozsianą postacią raka piersi

Wstępna ocena skuteczności i profilu bezpieczeństwa pertuzumabu, trastuzumabu i winorelbiny jako leczenia pierwszego rzutu u chorych z HER2+ miejscowo zaawansowaną lub rozsianą postacią raka piersi

U pacjentek z HER2+ rozsianą postacią raka piersi leczenie pierwszego rzutu przy pomocy winorelbiny i trastuzumabu cechuje się podobną skutecznością jak terapia docetakselem i trastuzumabem. Niemniej jednak ten pierwszy schemat charakteryzuje się korzystniejszym profilem bezpieczeństwa...

Kapecytabina i bewacyzumab z lub bez winorelbiny jako leczenie pierwszego rzutu u chorych z rozsianą postacią raka piersi: końcowe wyniki badania III fazy CARIN

Kapecytabina i bewacyzumab z lub bez winorelbiny jako leczenie pierwszego rzutu u chorych z rozsianą postacią raka piersi: końcowe wyniki badania III fazy CARIN

Dołączenie winorelbiny do kombinacji kapecytabina/bewacyzumab jest co najmniej tak skuteczne jako połączenie taksanu i bewacyzumabu (na podstawie wyników z badania RIBBON-1) i wydaje się stanowić szczególnie ciekawą opcją u pacjentek wcześniej leczonych taksanami oraz z potrójnie negatywną postacią choroby.

Opieka hospicyjna w Polsce

Opieka hospicyjna w Polsce

poll 911 comment 13

Czy w Państwa regionie potrzeby w zakresie opieki hospicyjnej są zabezpieczone w wystarczającym zakresie?

Mammobusy znowu w trasie

Mammobusy znowu w trasie

Po pandemicznej przerwie kobiety znów mogą skorzystać z finansowanego przez NFZ bezpłatnego badania piersi w stacjonarnych i mobilnych pracowniach mammograficznych.